วันอาสาฬหบูชา 2566 เวียนเทียนวันไหน เวียนที่ไหนดี?

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ค่ำ เดือน ปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ สิงหาคม การเวียนเทียนนั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้บูชา และระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยกำหนดให้เดินวนขวา รอบ ในบริเวณวัด รอบโบสถ์ หรือรอบเจดีย์ โดยระหว่างเดินนั้นต้องถือดอกไม้ ธูปเทียน พร้อมกับสำรวมจิตใจ สงบนิ่ง และท่องบทคาถาเวียนเทียน เพื่อนำจิตใจของเราให้อยู่ในสติ และไม่เดินเรื่อยเปื่อย

เวียนเทียนวันไหนบ้าง?

ไม่ได้เวียนเทียนทั้งสองวัน แต่จะเวียนเทียนในวันก่อนหน้าวันเข้าพรรษา วัน นั่นคือวันอาสาฬหบูชา ส่วนวันออกพรรษา จะมีการทำบุญ คือ เทศกาลบาตรเทโว หรือ บาตรเทโวโรหณะ เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติที่กล่าวว่า พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากเทวโลกนั่นเอง 

ความสำคัญ วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ค่ำ เดือน
ตรงกับวันขึ้น ค่ำ เดือน ของทุกปี โดยปี เป็นวันที่ สิงหาคม สำหรับวันนี้มีความสำคัญเพราะเคยเกิดเหตุการณ์ทางพระพุทธศาสนาดังนี้

. เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา
. เป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักร ประกาศสัจธรรม อันเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ
. เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา ในวันนั้น
. เป็นวันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ

เวียนเทียนวนทางไหน?

การเวียนเทียนนั้น มีทั้ง การเวียนขวาซึ่งเรียกว่า ทักษิณาวรรต (หรือ ประทักษิณ) และ การเวียนซ้ายซึ่งเรียกว่า อุตราวรรต แต่เป็น คติ ความเชื่อแต่โบราณว่าขวาเป็นมงคล ซ้ายเป็นอวมงคล

ดังนั้น จึงนิยมเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ต้องเวียนเทียนด้านขวา เพราะทิศเบื้องขวาคือทิศ ครูบาอาจารย์ เราเวียนขวาก็เพื่อแสดงออกว่า เรายอมรับพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกยอมรับพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ครูของเรา เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเคารพต่อบุคคล สิ่งหรือสถานที่นั้น ชๆ อย่างสูงสุด

คาถาเวียนเทียน

เวียนขวารอบที่ ให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ โดยสวดบทอิติปิโส

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุขโต โลกะวิทู, อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ, สัตถา เทวะมะนุสสานัง, พุทโธ ภะคะวาติ

เวียนขวารอบที่ ให้ระลึกถึงพระธรรมคุณ โดยสวดบทสวากขาโต

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก, อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ….

เวียนขวารอบที่ ให้ระลึกถึงพระสังฆคุณ โดยสวดบทสุปะฏิปันโน

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเนยโย, อัญชะลีกะระณีโย, อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

เวียนเทียนที่ไหนดี

ตอนนี้เรียกว่าเกือบทุกวัดที่มีการจัดงานให้เวียนเทียนกันได้เกือบจะทั่วกทม.แล้ว บางคนอาจจะสะดวกตามเส้นที่รถไฟฟ้าไปถึงเพื่อความสะดวก แต่บางวัดก็สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวได้เช่นกัน 

ไทยรัฐออนไลน์ แนะ พิกัดเวียนเทียน ดังนี้ 

วัดคลองครุ 

ที่ตั้ง วัดคลองครุ (ปัฐวิกรณ์) หมู่ 0 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 00

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

ที่ตั้ง ถนนเฟื่องนคร แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 

ที่ตั้ง : ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
พิกัด : https://goo.gl/mps/DVvkxjyxb

วัดปทุมวนาราม

ที่ตั้ง : ถนนพระรามที่ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
พิกัด : https://goo.gl/mps/hLRurjXDDzGBLt

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

ที่ตั้ง : ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
พิกัด : https://goo.gl/mps/qqNrAioNZRxmkBr

อย่างไรก็ตาม เมื่อไปเวียนเทียนแล้ว ก็ยังคงต้องรักษาระยะห่าง หรือหลีกเลี่ยงเวลาที่คนแออัดจำนวนมากจะดี และหากใครสะดวกที่วัดใกล้บ้าน ก็สามารถแวะเวียนไปเวียนเทียนได้เช่นกัน ไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าเมืองหรือเดินทางไกล.

local_offerevent_note กรกฎาคม 29, 2023

account_box